De Groene Weg Rotterdam

Mariniersweg 33
3011 NC Rotterdam
010 404 73 73

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van: De Groene Weg Theo Pronk gevestigd aan de Mariniersweg 33, 3011 NC te Rotterdam (gemeente Rotterdam).

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen De Groene Weg Theo Pronk, en een opdrachtgever waaronder mede begrepen aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Indien ook opdrachtgever verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes
2.1 De door De Groene Weg Theo Pronk ten behoeve van ondernemers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De Groene Weg Theo Pronk is slechts gebonden aan de offertes indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 De door De Groene Weg Theo Pronk ten behoeve van consumenten gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven.
De in de offerte gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst heeft een minimale waarde van € 50,00 en komt slechts tot stand nadat een aanbod dat is vastgelegd in een opdrachtformulier of offerte is aanvaard door de opdrachtgever of bij gebreke daarvan diens aanvaarding schriftelijk of per e-mail is bevestigd door De Groene Weg Theo Pronk.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 De Groene Weg Theo Pronk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Groene Weg Theo Pronk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Groene Weg Theo Pronk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Groene Weg Theo Pronk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Groene Weg Theo Pronk zijn verstrekt, heeft De Groene Weg Theo Pronk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4.4 De Groene Weg Theo Pronk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Groene Weg Theo Pronk is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Groene Weg Theo Pronk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 De Groene Weg Theo Pronk behoudt zich het recht voor om alternatieve goederen en producten te leveren welke voldoen aan dezelfde eisen als de verzochte goederen en producten, indien de laatstgenoemden niet meer beschikbaar of leverbaar zijn. Voor de consument geldt dat hij in dat geval na mededeling van De Groene Weg Theo Pronk dat een beroep wordt gedaan op dit artikel, de overeenkomst kan ontbinden.
4.7 Het afhalen en retourneren van de goederen zal plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur en op zaterdag tussen 9:00 en 12:00 uur. De emballage die bij de goederen hoort, blijft bij de opdrachtgever zodat de opdrachtgever deze kan gebruiken ter voorkoming van schade aan en slijtage van de goederen. De goederen zullen in dezelfde staat worden terugbezorgd als waarin deze bij in ontvangst name door de opdrachtgever verkeerde. De opdrachtgever dient de goederen zorgvuldig te transporteren. Schade en extra kosten in verband met het niet tijdig of niet in de juiste staat terugbezorgen door opdrachtgever, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4.8 Indien de opdrachtgever de goederen wil laten bezorgen en afhalen, worden hiervoor extra kosten aan de opdrachtgever berekend. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8:00 uur of op een afgesproken tijdstip gesorteerd, geordend en gestapeld, op de begane grond klaar te staan, tenzij anders afgesproken.
4.9 Op de bezorg- en ophaaldag dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is op de plaats van afgifte van de goederen. Indien er niemand aanwezig is, kan De Groene Weg Theo Pronk de goederen afleveren en/of terugnemen, doch bij verschil van mening of het juiste aantal goederen al dan niet in goede staat is teruggegeven, rust op de opdrachtgever uitdrukkelijk het bewijs dat het juiste aantal goederen in goede staat is teruggegeven.
4.10 Verlenging van de overeenkomst is alleen in overleg met De Groene Weg Theo Pronk mogelijk. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de goederen aan De Groene Weg Theo Pronk niet verlengd, alhoewel het risico volledig bij de opdrachtgever blijft. Bij niet tijdig retourneren van de goederen, dient een schadevergoeding betaald te worden bestaande uit twee maal de overeengekomen huurprijs per dag dat de opdrachtgever nalaat de goederen te retourneren. De overeenkomst eindigt op het moment zoals overeengekomen en wordt niet verlengd.
4.11 Onderverhuur en beschikbaarstelling van de goederen aan derden mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van De Groene Weg Theo Pronk. De wederpartij mag de goederen niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst/opdrachtbevestiging.
4.12 De goederen worden door De Groene Weg Theo Pronk gelijkvloers tot aan de voordeur bezorgd.
4.13 De opdrachtgever of derden dienen De Groene Weg Theo Pronk onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever of derden of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van De Groene Weg Theo Pronk dreigen te worden aangetast.
4.14 De opdrachtgever verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de goederen zoals vermeld in de overeenkomst door hem of derden, te zullen betalen.

Artikel 5. Beschadiging / verlies goederen
5.1 Na gebruik van de goederen, zullen de goederen in het magazijn door De Groene Weg Theo Pronk gecontroleerd worden. Het meenemen van de goederen door de vervoerder van De Groene Weg Theo Pronk is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Wanneer opdrachtgever bij deze controle aanwezig wenst te zijn, dient dit vooraf schriftelijk te zijn aangegeven. Schade en dergelijke welke bij de controle zijn vastgesteld, zijn bindend voor de opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever verplicht zich om schade aan de gehuurde goederen geheel te vergoeden aan De Groene Weg Theo Pronk, onverminderd het betalen van de gehele huurprijs. Bij vermissing van het gehuurde is opdrachtgever verplicht de aanschafwaarde aan De Groene Weg Theo Pronk te vergoeden.
5.3 Beschadigde goederen of onderdelen daarvan zullen door De Groene Weg Theo Pronk gedurende 30 dagen nadat de schade is ontstaan worden bewaard ten behoeve van de opdrachtgever. De Groene Weg Theo Pronk is binnen deze periode bereid om de eigendom van deze beschadigde goederen over te dragen, mits de schade is vergoed en de hieruit voortvloeiende kosten zijn voldaan door de opdrachtgever.
5.4 De opdrachtgever draagt gedurende de gehele periode, ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van de goederen. Indien partijen afspreken dat De Groene Weg Theo Pronk de goederen komt ophalen, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de goederen totdat deze door De Groene Weg Theo Pronk zijn opgehaald.

Artikel 6. Prijzen
6.1 De huurprijzen zoals vermeld in prijslijsten en op de webshop zijn dagprijzen per stuk gehuurd materiaal. Prijzen voor langere huurtermijnen zullen op aanvraag worden verstrekt.
6.2 Alle genoemde prijzen voor ondernemers zijn exclusief BTW, reinigingskosten en kosten voor breuk, schade en vermissing, kosten voor transport, op- en afbouw, wachttijden en parkeergelden. Uitgezonderd zijn de prijzen getoond op de webshop, deze zijn inclusief BTW.
6.3 Alle genoemde prijzen voor consumenten zijn inclusief BTW. Voorts worden er kosten voor reiniging, transport, op- en afbouw, wachttijden, parkeergelden, breuk, schade en vermissing in rekening gebracht. Indien deze kosten vooraf bekend zijn, zullen deze op de offerte worden vermeld. Ook deze prijzen zullen inclusief BTW in rekening gebracht worden.
6.4 De Groene Weg Theo Pronk heeft het recht prijzen te verhogen indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de lonen of inkoopprijzen.

Artikel 7. Waarborgsom
7.1 Afhankelijk van de duur van de periode dat de materialen bij de opdrachtgever blijven en de waarde van deze materialen, is de opdrachtgever op verzoek van De Groene Weg Theo Pronk gehouden een waarborgsom te voldoen.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Groene Weg Theo Pronk zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Wijzigen kan tot 48uur voor uitlevering. Een order uitbreiden kan op de webshop dmv een nieuwe order te plaatsen in de webshop tot 48uur voor uitleveren. Bij minder dan 48 uur van te voren kunt u ons bellen/mailen en zullen wij kijken of het nog haalbaar is. Wij geven geen garantie dat wij uw toevoeging nog kunnen verzorgen.
8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Groene Weg Theo Pronk de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal De Groene Weg Theo Pronk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
8.4 In afwijking van lid 3 zal De Groene Weg Theo Pronk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Opzegging
9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging door De Groene Weg Theo Pronk dient evenwel met redenen omkleed te geschieden.
9.2 Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens De Groene Weg Theo Pronk de volgende vergoeding verschuldigd:
* Tot 48uur van te voren is kostenvrij.
* 50 % van het orderbedrag bij opzegging die plaats vindt vanaf 24 tot en met 48 uur voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst;
* Annuleren minder dan 24uur voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst is niet mogelijk.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
10.1 De vorderingen van De Groene Weg Theo Pronk op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Groene Weg Theo Pronk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien De Groene Weg Theo Pronk de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming, en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is De Groene Weg Theo Pronk bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Groene Weg Theo Pronk schadevergoeding te vorderen.
10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan De Groene Weg Theo Pronk zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Groene Weg Theo Pronk bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
11.1 De producten en materialen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op gebreken en/of tekortkomingen. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het geleverde materiaal niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij dit niet direct en in ieder geval voor ingebruikname, telefonisch dan wel per e-mail aan De Groene Weg Theo Pronk meldt.
Indien een klacht gegrond is, zal De Groene Weg Theo Pronk de juiste producten/materialen alsnog afleveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten door De Groene Weg Theo Pronk van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Groene Weg Theo Pronk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (aansprakelijkheid).
Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling in de webshop, kan alleen dmv iDeal, direct bij het afronden van de bestelling.
12.2 Betaling via factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening met nummer NL14TRIO0212194755 t.n.v. De Groene Weg Theo Pronk te Rotterdam.
12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.
12.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 13. Incassokosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd
* over het meerdere tot euro 5.900,- 10%
* over het meerdere tot euro 58.990,- 5%
Indien De Groene Weg Theo Pronk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.2 De opdrachtgever is jegens De Groene Weg Theo Pronk de door De Groene Weg Theo Pronk gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien De Groene Weg Theo Pronk en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van De Groene Weg Theo Pronk is beperkt tot het factuurbedrag. Bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
14.2 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor De Groene Weg Theo Pronk indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
14.3 De Groene Weg Theo Pronk is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de geleverde goederen en producten indien het niet functioneren is te wijten aan het ontbreken van geschikte water, afvoer en elektravoorzieningen.
14.4 De Groene Weg Theo Pronk is niet aansprakelijk voor schade welke is geleden door de opdrachtgever en veroorzaakt door of met de goederen van De Groene Weg Theo Pronk. De opdrachtgever zal De Groene Weg Theo Pronk vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met deze goederen.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan De Groene Weg Theo Pronk zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van De Groene Weg Theo Pronk; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van De Groene Weg Theo Pronk; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan De Groene Weg Theo Pronk afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
15.2 De Groene Weg Theo Pronk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat De Groene Weg Theo Pronk haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Groene Weg Theo Pronk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Groene Weg Theo Pronk niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4 Indien De Groene Weg Theo Pronk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
16.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en De Groene Weg Theo Pronk, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ’s- Gravenhage. De Groene Weg Theo Pronk blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
16.2 Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, wordt het geschil beslecht door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1 Op elke overeenkomst tussen De Groene Weg Theo Pronk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden
18.1 De Groene Weg Theo Pronk is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De Groene Weg Theo Pronk zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19. Slotbepalingen
19.1 Niet alleen De Groene Weg Theo Pronk, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij De Groene Weg Theo Pronk hebben verlaten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
19.2 Als een deel van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst inclusief deze (althans het resterende deel van deze) algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
19.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De Groene Weg Rotterdam

Mariniersweg 33
3011 NC Rotterdam
010 404 73 73

Openingstijden

maandag 08:00 - 18:00
dinsdag 08:00 - 18:00
woensdag 08:00 - 18:00
donderdag 08:00 - 18:00
vrijdag 08:00 - 18:00
zaterdag 08:00 - 17:00
zondag Gesloten